is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkïaariug van den eerften Brief*

dat Christus de eeuwige Zoon van God is, en dat hy vleesch, dat is een Mensch is geworden. Wy zien dus, dac hy God en Mensch te gelyk- geweest is, en nog is. Op onze plaats fpreekt Paulus daarom alleenlyk van zyne Menschheid, vermi's hy hem als den Verlosfer van het Menschlyk Geflacht befchouwt, die naar zyne Menschlyke natuur moesc lyden en fterven.

Eene nieuwe verklaaring van dit vyfde vers ftelde Mosheim voor in het eerfte Deel van zyne Zedenleer^ der H. Scbrifi p. 85. Hy meende , dat door het woord Menscb hier de Mesjias verftaan wordt; dac dit naderhand duidelyker wordt aangetoond door den naam Christus: en dat door den naam Jesus aangeduid wordt, dat Jesus van Aazarecb de Mesjias of de Christus is. Hy wilde daarom, dat men deeze drie naamen niet, gelyk gemeenlyk gefchiedt, dus moet te famen voegen: de Menscb Christus Jesus, maar op de volgende wyze moet onderfcheiden: de Menscb, Christus, Jesus. Ik behoeve deeze verklaaring niet ce wederleggen, daar hy zelf in den volgenden tyd de onrechtmaatigheid van dezelve heeft ingezien, en dezelve, daarom in zynen Comrnentarius over deezen Brief niet herhaald heeft. Hy «ou'dus Harenberg 'er niet voor-hebben gedankt, die dezelve in zyne Otia facra Obf. V. p. 62. fq. verdeedigde.

Christus beeft zicb zeiven tot eene betaalinge gegeeven voor allen. A»rj«» heet het geld, waar mede iemand voor eenen anderen, die om zyne, fchulden, of om eene andere rede, in de gevangenisfe zit, of in gevaar is, om ih de gevangenisfe te komen, betaalt, en hem dus in volle vryheid ftelt. Ook dat geld, waar door men iemand uit de flaaverny verlost, wordt ab't£<>» genoemd. Men zie Eckhards Technica facra Cap. III. §. 6. Daar Christus ons nu uit de fliaverny van den Satan en uit de eeuwige gevangenisfe verlost heeft, noemt hy zelf Matth. XX: 28. en Marc. X: 45. zyn leeven a»'rf« «W a-oAAa3V, en zegt, dat hy zyn leeven in plaatze van een

los-