is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Timotheus* Hoof aft. III: i—^. 4^

Epist. 13. grave tempus, en in dc redenvocringe vooif Skxius Cap. 1. gradfima tempora, civüatis, en Lib. V. ad famii. Epist. 16. g: aiisfimus annus, een ongelukkig jaar. Door irxxv*. a.u.ieca kan de Apostel niec de naastvolgende tyden verftaan, gelyk eenigen het verklaaren, maar hy meent dl laatfte tyden, die nog verre verwyderd waren, gelyk ik by den eerjlenBrief Kap. IV: 1. getoond heb. De oude Latynfche O verzetter heeft het ook vertolkt door novisfimis diebus.

'e»s->jVo»f «< heefc Beza met den ouden Latynfchen Vertaaler overgezet üoor inftabunt, Grotius beter door aderunt , dat is: injlant. De toekomende tyd ftaat hier in plaatze van den tegenwoordigen, even als Rom. 111:30. j,*«i«<v« heet justtficat, en Luc. XXIII: 4,6. *«j«3-¥V«j«*< , tk beveete mynen geest in uwe banden.

De Menfchen zullen zyn vol eigenliefde, en gierig, hoogmoedig enz. Luther heeft het vertaald: 'Er zuilen Menfchen zyn, dat is, men zal lieden vinden» die vol eigenliefde zyn enz. Dan 'er haat et «»3-ê«t«, de Menfcben. De Menfchen zullen in de laatfte cyden met alle ondeugden behebt zyn. De Aposcel leere dus, dat de Kerk van Christus zulk een gebrek aan waare Christenen zal hebben, dat eene waare Christen iets zeldzaams, en, om zo te fpreeken, eene rariteit zyn zal. Dooris? «\S-e«Ve*{ verftaat hy zo wel de Leeraaren ais de ïoehoorderen: gelyk hy ook in het volgende 13de vers de Leeraars noemt. Want wanneer de Leeraaren zo wel in hun. ne leere, als in hun leeven, goede Christenen waren, konde 'er zulk eene groote menigte van on» deugende Toehoorers niet zyn.

<s>Uavrn, die zich zei ven alleen beminnen, en dus God en hunne Naasten niet; die alleenlyk hunne eere, hunnen rykdom, en hunnen wellust zoeken. *aa*£««s en vxievQcuct vindt men ook Rom. I: 30. by eikanderen. Het laatfte woord beteekent den inwendigen hoogmoed, die in het hart woont; het eerfte den uitwendigen hoogmoed, dien men in woorden en werken aan den dag legt, en dewelke insgelyks

ver-