is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Frankryk hebben, en uit loutere toegeevendheid voor de Engelfchen, opgehouden hadden Scheeps-materiaalen aan Frankryk te leveren, dit Ryk zoude 'er zich niet door beleedigd hebben kunnen achten, noch eenig recht verkreegen hebben om over het fchenden van de Neutraliteit te klaagen. Moet het ons ten minften niet even zoo vry ftaan om ons eigen belang te volgen, in zaaken omtrent welken Frankryk geen recht heeft, als het aan dat Ryk vry ftaat, om voordeden van Koophandel aan deeze en gene leden van ons gewest, met uitfluiting van anderen , te vergunnen ? Gelro-Batavus btgrypt, dat Frankryk des wegen volkomen recht heeft, om te doen wat aan hetzelve behaagt, als enkel van zyne vry willigheid afhangende.

Maar behalven de volkomene bevoegdheid, welke het Recht der Volken, zoo wel als het Recht der Natuur,ons ten dien opzichte laat,omScheepsmateriaalen aan Frankryk te leveren of niet; en dienvolgenden , veelmeer om het recht van die leverantie met geweld te handhaaven, of niet te handhaaven, zoo komt 'er nog eene billyke oorzaak by; naameiyk, een dreigend gevaar. En waar toch vindenwe geleerd, dat een oorloogende Moogendheid van eene onzydige kan vergen, dat zy zich ten haaren behoeve aan gevaar, en aan eenen oorlog bloot Helle ? Het geval wordt door GelroBatavus verminkt voorgefteld. Het is niet op een bloot aanzoek van de Engelfchen 3 noch ter bloote

con-