is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<&< 34

van het hedendaagsch leeven der Amfterdamfche kooplieden, in het geestig Blyfpel, aan welk hy dentytelvan Spiegel der Amfterdamfche kooplieden heeft gegeeven, maakt; maar,voegde ik 'er by, indien dit alles zoo is, als gy zegt, zoude dan het verval van onzen koophandel en zeevaart niet veel meêr aan 't verval van de oude Hollandfche Zeden, dan aan de nayverige poogingen der Engelfchen, en andere oorzaaken, welken doorgaande daar van opgenoemd worden, toe te fchryven zyn ? — Ik meen, antwoordde Vredelust, dat verfcheide oorzaaken tot dit verval mede gewerkt hebben , offchoon ik de verbastering onzer zeden voor eene der voornaamfte houde. Zoo gy 'er lust toe hebt, (voegde Vredelust daar by, ) dan zullenwé daar eens een avondje toe neemen, want dat kunnen

wy nu niet afhandelen. Ik houde U aan uw

woord, zeide ik, de eerste avond de beste. Hier mede braken wy ons gefprek over de oude hollandfche wyze van jonge Luiden tot den koophandel groot te brengen af; en ik zal 'er,myn Vriend, ook deezen Brief, die-gaande weg al vry lang is geworden, mede afbreeken. Alleenlyk zal ik 'er nog byvoegen, dat Vredelust en ik genoodigd zyn geweest by Rykhuizen, by wien de Heer Schrandergeest gelogeerd was; en datwe by dien Heer twee dagen hebben doorgebragt, gedeeltelyk in gezelfchap van Oordeelbof, Edeïhart, Redenvriend, en anderen. Gy zult zekerlyk nieuwsgierig zyn na de,

gefprék-