is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gy leest de Post van. den Neder-Rbyn; Le Politi' que Hollandois; mooglyk ook den Staatman. Voeg 'er by Pleidooi voor de Heeren E. de Vry Temminck , J. Rendorp, en C. W. Visscher. — Onderzoek van den Politieken Staat der Vereenigde Nederlanden. Bedenkingen over de Memorie van den

ZJten Juny 1781. Gemeenzaame Brief van den

Koning van Engeland aan Neêrlandscb Stadhouder. ■

Confideratien door 't Genoodfcbap, Amore Patrije.

Het Goudfchaaltje. ■ Echte Tyding uit het

Vorstlyk 's Gravenhagen. — De Toetsjleen. — en, dan zultge zaaklyk hebben al wat 'er aan de zyde van de Amfierdamfche Politieken opgedischt wordt, om htin Politiek Syjlema in den algemeenen fmaak te brengen. Lees aan eenen anderen kant, behalven de boekjes, welke ik in myne Brieven aangehaald mogt hebben ï het Politiek Vertoog. — Schertfende Brief van de Wel-Ed. Geb. Vrouwe Opr. Zuiv. Patriot te A<nfierdam dan Haare Vriendin in k 's Hage. ~— Is de Hertog mei aan Landverraad fchJdig ? ge-

toetst y zelf aan de taal van zyne Lasteraars. ,

^twee fcherpe Brieven over de drie fameufe Libellen. — Weêrklank op de Aanfpraak van de Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam aan Zyne Hoogheid. De

gewooge Goudfchaa} en getoetste Toetsjleen. Brief

van een Amflerdamsch Heer, thans te Parys, aan een

%yner Vrienden te Amfterdam. Beredeneerde Mis.

five aan een Heer in het Quartier van de Zeven Wouden. — Confideratien op de Memorie aan H. H. M. M. geallresfeerd door John Adams.

TWEE.