Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den brief aan de romeinen. 22 j

EPH. II: 12. en vervreemd van bet leven Gods, Eph. IV: 18. doordc heilzame verkondiging van het Evangelie voorkwam, en eenen iegelyk , die geloofde , vergevinge der zonden, d. i. zyne rechtveerdigheid , door Christus naam , aanbood. Hand. X: 43. XIII: 38, 39. Dit merkt de Apostel van de Heidenen aan: maar wat nu van de Joden ?

XLII. Vs. 30. iVjosu'a ithuxui — Maar Israël, die de wet der rechtveerdigheid zocht, is niet tot de rechtveerdigheid gekomen, Nipot h**uéram, de wet der rechtveerdigheid betekent hier een zeker richtfnoer of regel der rechtveerdigheid , welken de Joden meenden in de wet van Mozes te hebben, en in 't gene zy by de wet gevoegd hadden. Hoofdst. II: 17—19. Men merke aan, dat de woorden, hdxu>, mx»^*^. /sin» en <pióimi, najagen, grypen en ergens toekomen,van de lopers ontleend zyn. Phil. III: 12, 16. Het eerfte betekent met grote vlyt arleiden en lopen; de laatfte woorden geven te kennen dat geene, 't welk men zo zeer nagejaagd heeft, te verkrygen, en het gewenschte doeleinde te bereiken. Dus liepen de Joden , en wel opdat zy fchynen zouden , «5* lita*t> niet in''t onzekere te lopen, i; Kor. IX: 26. Want zy fielden hun vertrouwen op den regel, door Mozes voorgefchreven. Niet te min is hun arbeid vruchteloos geweest ; want zy den waren regel der gerechtigheid niet verkregen hebben. Den Heidenen is zonder moeite dat geene te beurt gevallen, waarvan Israël door veel arbeidens vervallen was. Rom. XI: 7. De reden daarvan toont hy in het volgend vers aan. .

P XLLÏI,

VIII;

HOOFDST.,

Vs. u. ..

Israël is. tot de -wel aer rechtveerdig- , heid niet geltomen'.

Sluiten