is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Gods voorschikkinge en genade.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloften en bedreigingen. 431

blyven. Dit gaat tot dus verre aan. Maar wanneer zy het voorbeeld der Engelen op de gelovigen toepasièn, alsof het met de gelovigen en de Engelen op dezelfde wyze gelegen ware; en befluiten, dat de vermaningen en aanmoedigingen tot volharding in geloof en heiligheid,zo menigwerf in het Nieuwe Verbond herhaald, zo min bewyzen, dat de gelovigen afwyken konnen, ais uit de vermaningen tot dc Engelen volgt, dat zy van hunnen plicht konnen afgaan; dan moet men bekennen, dat zy zaaken ,die ten eenemaale verfchiilen, met eikanderen vergelyken.

V. Om nu op eene overtuigende wyze te betoogen, dat deze gelykenis, welke het fommigen gelust by te brengen, ten hoogften mank gaa, zal ik de ongelykheid tusfchen deiEngelen en dcrmenfchen ftaatniet verder uithaalen. Ik beroep my alleen op de vermaningen en aanmoedigingen zelve van het Nieuw Verbond; uit welker befchouwinge terftond blyken zal, dat 'er een oneindig groot verfchil zy tusfchen de vermaningen die tot de gelovigen gerigt worden, en tusfchen die, welke men leest fomwylen tot de Engelen gefchied te zyn. Want in de eersten de mogelykheid van nalatigheid en verzuim ten klaarflen onderfteld word, 't geen omtrent de Engelen in 't geheel niet te pasfe komt. Toen Jezus zynen discipelen dc waakzaamheid had aanbevolen, hoedanige de dienstknechten betoonen,die weeten,dat hun Heer op een onzeker uur in den nacht van de bruiloft zal t'huis komen, Luk. XII: 36, 40. endoor Petrus gevraagd werd, of die gelykenis op Se 4 hen

' XVI.

'HOOFDST.

Worden Icwalyk vergeleken de vermaningen tot de gelovigen.