is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<8K 102 >eg>

'„ de drie Schepen binnen de Steden Hoorn, Enkhuy.

zen en Medemblik voortgezet , en deeze Schepen ,, zullen., dog de eene eerder dan de andere, mogelyk „ alle drie, ten mïnften zeeker twee van dezelve, die ,, van 50 en 40 Stukken , ( zullende het Schip Medem-, „ blik, by gebrek van de nodige Timmerlieden, on,, verhoopt, zonder andere oorzaake, daar aan kon-

nen manqueeren ), voor den Winter in het Water „ gelaaten konnen worden; en nadien 'er vyf Schepen, ,, als een van 70 Stukken, en 4 van 60 Stukken, voor „ dit Collegie, met approbatie van Uwe Hoog Mog., ,, aan Particulieren zyn aanbefteed, zoo zyn by dit ,s. Collegie zelfs nog aan te bouwen twee Schepen, als ,, een van 70 Stukken, en een van 50 Stukken, waar ,, meede een begin zoude kunnen worden gemaakt, „ zoo ras 'er Hellingen leedig zyn; en met deeze twee

laastgemelde aan te bouwen, zullen wy afbouwen „ het aandeel by dit Collegie aangenomen zelfs te bou„ wen; dog gebrek aan Timmerlieden, zal by dit Colle,, gie bet Werk moeten vertraagen, feboon in drie Ste,, den te gelyk werkzaam, want hoe grooter het aantal „ van Schepen is, zoo veel te meer -Arbeidsvolk is

tot de Reparatie nodig, en de Werven van de Oost33 indifche Compagnie, en van Particulieren, moeten 5, ook gaande gehouden worden.

3, Te wenfehen is het maar, dat 'er bekwaam en vol-

doende middelen mogen worden uitgedagt, en daar „ gefteld, om de Schepen fpoedig te kunnen beman,, nen, want in deezen tyd is 'er meer gebrek aan On„ der ■ Officieren en Bootsvolk, dan aan Schepen, want

die 'er aan banden zyn, kunnen op verre na niet op s, zyn tyd, met een Compleete Rolle in gereedheid zyn, ,, ten mieften wy hebben daar van de nadeelige onM dervindinge gehad: want, niettegenftaande de Offi-

„ eieren,