Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen: en vermits ook het eerste Lid van de Vergadering van de Staaten van Holland getoond heeft zeer afkeerig te zyn, om die propofitie met het zelfde oog, als het Burgemeesters doen, te befchouwen.

Maar, Myn Heeren, wat zullenwe zeggen, (dus ging Trouwhart voort) van het einde van de Memorie, daar, zoo 't my voorkomt, de aap geheel uit de mouw komt kyken. „ Voor het ove-

rige, zeggen Burgemeesters, is niets noodzakely3, ker dan een vast Syftema en plan van directie te 3, adopteeren, dewyl 'er maar tweederley parthy „ voor de Republiek te kiezen is. Of den vrede 3, met Engeland te herftellen; of den oorlog met „ alle magt door te zetten, ten einde daar door „ te fpoediger eenen honorabelen vrede te ver„ krygen.

„ Het welk, vervolgen de Burgemeesters, de „ oprechte begeerte van ieder eerlyk Ingezeeten „ zyn moet, en waar toe ook alleen, zonder ee„ nige verdere uitzichten (waar van men Uwe „ Hoogheid de allerferieufte verfekeringen geeven „ kan) geftrekt heeft de voorflag by onze Pro„ politie gedaan, om de operatien voor de Cam-

„ pagne met Vrankryk te concerteeren. ■ Men

„ verlangt van onzen kant niet meerder, dan ,,, met uwe Hoogheid in ferieus overleg te treden „ over de keufe van de twee opgemelde partyen, „ en welke middelen ter bereiking van het geko-

zene by der hand te neemen zyn; doch wy zyn

„ ab-

Sluiten