Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®€ 99 M

onder zyn bewind, dat Juweeltje aan de kroon vaü Frankryk zoude worden gevoegd.

De Vereenigde Staat zag zich derhalven, na het :fluiten van den Munsterfchen vrede, in onmin met beide de Mogendheeden, welke gewerkt hadden, omdenzelven te verheffen ; en men moet zich niet verwonderen over dien uitflach onzer verbintenisfen met haar. Beide de Mogendheeden hadden meer beoogt en bedoelt, dan zy by den Munfterfchert vrede erlangden: beiden hadden zy zich gevleyd haare macht, door den Vereenigden Staat te vergrooten, ten minften zulk eenen invloed op denzelven te krygen, dat dezelve veel al van haar magt zoude afhangen. Zy hadden zich nimmermeer voorgefteld, dat uit de Vereenigde Gewesten eeri magtige Staat zoude gebooren worden. Niemand had het gedagt. Nooit had men 't zich kunnert verbeelden. Engeland en Frankryk, beftendig door Jaloezy tegen eikanderen gedreeven, en enkelyk , gel>k ik het bereids aangemerkt hebbe, door de groote overmacht van 't Huis van Oostenryk4 tot vreedzaame neigingen jegens eikanderen be\vö~ gen, begonden onze verheeven zeemacht, Uitgebreide zeevaart en koophandel met fcheele öügeri aan te zien, en verboren dus het belangd bet welk zy ih den voorfpoed van den VereenigderJ Staat gefteld hadden.

Het is niét ondienftig, zoo niét volftrekt hóö~ dig j datwe ons geheugen te rug brengen tot Voorige tyden, om met grond over de gefehapenG z hzid

Sluiten