Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maaken is; hoe weinig eene tegenwoordige gefteldheid van zaaken op zich zelve een wettigen grond kan uitleveren, om met zekerheid eenig befluit voor het toekomende te konnen opmaaken; voorts welke kundigheeden, welk doorzicht, en welke bedreevenheid 'er vereifcht worden om het roer van eenen Staat te kunnen houden; boe dwaas en roekeloos zulken derhalven te werk gaan, die zich vermeeten ftyfzinnig te begeeren, dat hunne begrippen en gevoelens aangenomen en gevolgd worden, daar zy nochtans, noch door hun beroep, noch door hunne kunde, noch door hunne ondervinding, in ftaat zyn gefteld om alles, wat tot eene volledige befchouwing van Staatszaaken noodwendig behoort, onder het oog te neemen en te overweegen. Wy kunnen 'er nog uit leeren, dat de raeefte onheilen van een land te wyten zyn aan de yverzucht van zulken, die 't beftel van zaaken willen hebben, en zich verbeelden 'er de noodige kundigheeden van te hebben, offchoon zy 'er zich, of in 't geheel niet, ofweinig, in geoeffend hebben; eene yverzucht, over welke ik Uin mynen zeven-en dertigften brief onderhouden heb.

De veranderingen, voorgevallen in de betrekkingen , welken wy zedert het affchudden van 't Spaanfche juk tot op den vrede van Munfter, tot de vreemde Mogendheeden hadden gehad, en welke ik U uit de Hiftorien heb afgefchetft, waren, gelyk ik het zoo even aanmerkte, van dien aart, dat de Republiek geheel en aj aan haar zelve was overgelaaten. Was 'er dan ooit een tyd, om G 5 zich

Sluiten