Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$K io5 >#

zich tegen een onzeker toekomend evenement te wapenen , en om de les te volgen fi vis pacem para helium [bereid u tot den oorlog zooge vrede zoekt] zekerlyk was het toen; te meer, om dat de Republiek niet enkelyk gefchillen met Frankryk en Engeland, maar ook met andere Mogendheeden open ftaan had, welke tot eene vredebreuk te ligter aanleiding konde geeven, naar maate dat de Vrye Staat zich zeiven in eenen weerloozen ftaat zoude bevinden. Die onze hiftorien geleezen hebben weeten , wat 'er tusfchen Prins Willem den II. en die geenen, welken hier te lande'sLands krygsmacht tot op eenen zekeren voet verminderd wilden hebben , is voorgevallen, en wat 'er de gevolgen van geweeft zyn; doch het is niet ondienftig, dat men die oude gebeurtenisfen eens op nieuw overweege, en dat men te gelyk met oplettenheid gade fla, wat voor- of- nadeel de Staat genooten of geleeden heeft by de maatregelen, op welken zoo fterk is aangedrongen; teneinde te kunnen oordeelen aan welke zyde de beste ftaatkundigen geftaan hebben.

Zie hier een Extraft uit het Register der Refolutien van de Staaten van Holland en Weft-Friesland: donderdag den n en April 1647.

Is by den Raedt Penfionaris ter Vergaderinge geno„ tificeert, dat fyne Hoogheyt, d'Heer Prins van „ Orangien, hem heeft verfocht aen haere Ed. Groot Mo: te reprefenteeren, dat de werelt jegcnwoorde„ lyck is ftaende in een feer vreemde cooftitutie: datter

levéëa

Sluiten