Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

L E Z E R.

rp

* erwyl het met het uitjlrooyen van allerley foort van Schimpfchriften en Printverbeeldingen, en met het wrevelmoedig fchryven der Courantieren ihans zoo verre gekomen is, dat men elkander en vraagt: waar wil dat heen? kan dit met de orde van eenen Burgerhaat geplooyd worden ? Zyn 'er tegen zulk foort van wanbedryven geene wetten ? Terwyl (zeg ik) deeze en diergelyke vraagen van den een en den anderen gedaan worden, zal het U3 Lezer, geen ongenoegen geeven, dezelve in dit Zevende Bundeltje van de Brieven myns Friends, beantwoord te vinden. Gy zult ''er de Wetten-tegen de losbaiï* digheid der drukpersfe en de fpoorloosheid der Courantieren, mitsgaders de oorzadken waarom

dk

Sluiten