Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39 zcr geexamineert eene Misfive van Haare Hoog: ,;3' Mog. van den 29211. Mey, het zelve fubject concerw neerende; en waar by verzoeken, dat haar Ed. Gr. s> Mog:, gelyk meede gedaan hebben aan de Heeren , Staaten van de andere Provinciën in welke Couran'„ ten worden uitgegeven, daar teegens genoegzaame „ ordres gelieven te ftellen, breeder in voorfz. misfive „ en in de Notulen van den 2^ deezer gemeld.

>, Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden „ en verftaan, dat aan Burgemeester e^a. en Regeerder/ „ van de Jteden, Leden van deeze vergadering, zal 3, worden aangefcbreeven, ieder in baar Stad, en aan de

Gecommitteerde Raaden in de beide quartieren respecr „ live , in de verdere Jteden en Plaat/en > zorge te draa„gen, dat geene Couranten , Gazettes , of andere s, Nouvelles, onder wat naam zulks zoude mogen wezen, „ warden gedrukt, verkogt ofgedivulgeert, zonder alv vorens daartoe beboorlyke permisfie gevraagt en bekoo•■ men te hebben, en dat in dezelve Couranten , Gazettes,

of Nouvelles , tot welke permisfie bekomen is, aangeet' ne Gekroonde boofden, uitbeem/cbe booge Perfonagien, \ of anderen, van wat Staat of Conditie mochten 3, weezen , eenige de minjle aanftoot worden gegeven,

en dat de geene , welke daar teegens aangaan mooge ,

worden gecorrigeert engeftraft, volgens de inhoud van s, bet Placaat van Haar Ed: Gr: Mog: van den ow. Be?i c&mber 1702.

■ „ Datcok vigileeren, dat worden nagekomen Haar Ed: Gr: Mog: Refolutie en aanfehryven van den 4.^ September 1659. verbiedende bet drukkenen verhopen , van Propofïlien, Brieven, Refolutien, Rapporten, „ en andere Acten van Staat, en dat dienvolgens in de „ voofz. Couranten of andere Nieuwspapieren, boe ook % gemamt, dezelve tokken, waaronder ook begree» . ■• • ■ ' »pea,

Sluiten