is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<$< 83 ><8>

altyd (myhs oordeels) het onderfcheid, het welk plaats heeft tusfchen Overheid en Onderdaan. De daaden van hun Ed. Gr. Mog. zyn geen verantwoording onderworpen, gelyk alle de bedryven, welken van een oppergezag afdaalen: ieder moet zich dezelven wel laaten gevallen. Dit is een der wezendlykfte eigenfchappen van 't oppergezag, die aan hetzelve, met uitfluiting van alle anderen, toebehoort.

Wanneer de Regeering van Amflerdam (dus ging de Gelderfche Heer verder voort) tot het maaken van eene wet is toegetreeden, of wanneer 'er eene wet in de Staatsvergadering op eene wettige wyze is gemaakt, dan heeft de Regeering, als Lid, niet van de Souvereinireit, gelyk het abufivelyk g.fteld word, maar van de Vergadering die de Souvereiniteit, dat lèj volgens Grotiüs [<fe J. B. ac P. L. i C ttï § 6.] de facukas moralis civitatem guhernandi, in zich bevat, zodanige wet helpen maaken ; en zy is vervolgens, ah Lid van den Burgerpat, welke wy Holland en West-Friesland noemen , en dus als Onderdaan van de Vergadering van uwe Frövihtie, welke de Souverainiteit in zich bevat, evert zoo verplicht om die wet te houden en na te komen, als de minfte der Ingezeetenen: haare verplichting is nog veel gfooter, öra dat zy , uit krachte van haare waardigheid, moet toezien* En zorg draagen, dat5de wet onderhouden,- en niet overtreeden worde; en, by aldien dezelvé