is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$K 85 >&

; ïen, dat men even zoo weinig het gedrag eener ftedelyke Regeeringé zoude kunnen berispen, als dat van de Souveraine Vergadering. Het is wel moogelyk (zeide de fchrandere Geldersman nog) dat een Lid van de Hooge Vergadering zich aan dezelve vergrype, en aan dezelve deswege verantwoording fchuldig zy ; maar niet, dat de Hooge Vergadering zich vergrype aan een Lid, en aan hetzelve verantwoording fchuldig zoude zyn; hoe zeer het niet te min moogelyk is, dat door de Hooge Vergadering aan een Lid derzelve eenig ongelyk zoude kunnen toegebragt worden. Het is dan in allen opzichte verkeerd geraifonneerd, als men zegt: het boekje Aan het Volk van ■Nederland is verboden, om dat het aan het gezag"der Staaten te kort doet; derhalven moet het Politiek Vertoog ook verboden worden , om dat het zich over het gedrag vanStedelykeRegenten, wegens zekere handelingen, uitlaat, en het zelve mispryft, &c.

De Heer Doorzicht, zyne rede dus befluitende , vroeg hem de Predikant, die in ons gezelfchap was, of het geen hy zeide niet wel aanleiding zoude konnen geeven om te denken, dat dan de Vergadering van Holland hunne Leden in 't byzonder ■ zoude kunnen verongelyken niet alleen , maar dezelven hunne rechten beneemen, zonder daar voor verantwoordlyk te zyn, en of de Steden dat zouden moeten verdraagen? Men moet, antwoordde hier op de Heer Doorzicht, onderfcheid maaken tusfchen de verplichting van zich F 3 te