Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ luchtig Vorft het geert dat lage en baatzuchtige vleiers.

„ voor U verbergen. Zy zyn het die fteeds in den be^

j, ginnc der Amerikaanfche onlusten, de inzichten van

,, kundige Patriotten gedwarsboomd bebben met een ver-

„ meerdering van Landtroepen vooneflaan, die wy niet

„ nodig hadden, in plaats van eene vermeerdering der

w Zeemacht, die door de omftandigbeden noodzaaklyk

„ wierd gemaakt. Onze vyanden, ooggetuigen en mo-

oord te zoeken zoude zyn, dan daar onze Man ons beenen zoude voyzen. 5e. Dat laage en baatzuchtige Vleyers den Prins verbergen, dat *cr geen enkel menfch te Vinden is, 't welk niet gaarne alle zyne vermogens zou willen aanwenden om den hoon, het Vaderland aangedaan, te wreeken. De meenigvuldige Requeften} aan de Staaten en aan den Prins gepresenteerd, hebben de neiging van die geenen, die men getracht beeft Voor 't lichaam van de Natie te doen doorgaan, genoeg te kennen gegeeven: bet is dan wederom een verzindfel, gebruikt om den I.eter te doen gehoven, dat de Prins onkundig is geweeft van 't gefcbreeuw om den hoon het Vaderland aangedaan te wreeken, daar men dat gefcbreeuw in- duizend blaauw - boekjes en door duizend liedjes overal rond heeft doen klinken. Met dat al, mag het my wel geoorlooft zyn, weinig geloof te ftaan aan 't geen onze man zoo ruiterlyk voorgeeft, naamentlyk, dat 'er geen enkel menfch te vinden zoude zyn, 't welk niet gaarne alle zyne vermogens zou; willen aanwenden, om den hoon het Vaderland aangedaan te wreeken: tot nog toe is 'er my geen enkel voorgekomen , die het zoude hebben willen doen. Ik heb in een myner Brieven over de koelheid onzer raazende Bullebakken , als bet op daaden aankomt, gefprooken , en daarin getoond-,- boe verre zy af zyn van den yver onzer

Voor-

Sluiten