is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 ><$

den naam van ReinierFryaart zyn uitgekomen ,vindtge diergelyke aanmerkingen, als ik hier maak. De Schryver van die Brieven heeft eene plaats uk eenen Moreau aangehaald, en dezelve met reden toegepast op de hedendaagfche Cofakken en Pandouren,die de Republiek der geleerden opeen elendige wyze ontrusten. Die zelfde Schryver heeft •ook in eenige zyner brieven van de flegte opvoeding, als eene oorzaak van 't verval der Vaderlandfche zaaken, gefprooken maar hy mogt 'er onze leeringen en Letter - oeffeningen wel by gevoegd bebben; die hebben nog meer invloed op onze Vaderlandfche zaaken , alzoo haar beftuur grootendeels daar van afhangt, en het den Vaderlande wel of kwaalyk moet gaan, naar maate van de meer of mindere kundigheid, de meer of mindere bedreevenheid, het meer of minder oordeel, verftand, doorzicht en bekwaamheid van die geenen, aan ■wie het bewind over 's Lands zaaken te beurt valt. Hebben die in hunne letter oeffeningen, in ' het leeren van kunflen en weetenfchappen, eenen verkeerden weg gevolgd; hebbenze hunne leeringen verkeerd aangelegd; hebbenze hunne natuurlyke vermogens van geest enkelyk befteed tot kundigheeden en weetenfchappen, welken, hoe zeer op zich zei ven niet kwaad, of zelfs nuttig en dienftig, ja noodzaadlyk tot het een of 't ander beroep, nochtans geen, of niet dan eenen geringen invloed op een Landbefluur hebben, zonder zich teffens toegelegd te hebben op de kennis van onze Vaderland-