is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag? „ . Wie? De Poft van den Neder*

Rhyn, onder anderen, op meer dan eene plaats. 1

Vergeeffch zultge den knaapen, die de pen voor die weêrgalooze Poft voeren, vraagen: Hoe weetge dan niet, gy vraagers; gy voorvechters van de nieuwerwetfchePatriotten; gy opper-Voorftanders der Vryheid, weetge niet en moet men U leeren, dat het eerfte, het alleraangeboorenfte recht van een menfch daar in beftaat, dat hy by zyn goeden naam en faam bewaard blyve; als hem dierbaarer moetende zyn dan het leven?

Leeft men in een Burgerftaat om aan de vuilaartigheid van eenige ontzinnige laftertongen ftraffeloos ten doel te ftaan, zonder het gif op onze naam en faam uitgefpoogen te mogen afwisfchen? Leeft men in een Burgerftaat om zyne eer te zien aanranden, dien door eenige baldaadige deugnieten te zien fcheuren, zonder ter befcherminge van dezelve het nodige te mogen aanwenden? Of is men in een burgerlyke Maatfchappy by een gekomen om tegen diergelyke plaagen beveiligd te zyn? om onder het genot van 't burgerlyk beftier, behoed te weezen tegen aanvallen op ons leven, op onze goeden naam en faam, op onze goederen ? Is liet niet een der eerfte pligten der Hooge Overheid zorg te draagen, dat alle Onderdaanen en Ingezeetenen even zoo wel, en vooral niet minder, by hunnen goeden naam en faam gehandhaaft worden als by hunne goederen en bezittingen ? en die, welke dit niet geniet, hy moge zyn van eert

hoogen