is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<K 40 ><&

op het volk gehad hebben, dan de anderen, en dat daar door de verandering is voortgebragt.

Maar wat doet dit al wederom tot de deugd of ondeugd van de verandering zelve? Het geeft geene bevoegtheid om het Vaderland door nieuwe opfchuddingen te beroeren , ten einde het geen in 't Jaar 1747. gedaan is, te vernietigen. In allen gevalle ftaan hier de Regeringzuchtige Lieden tegen eJkanderen over: aan beide kanten kunnen zy ftaande houden het befte van 't Vaderland te bedoelen; en zy kunnen aan beide kanten zich wederzydfch befchuldigen van flegte Patriotten te zyn: de eenen zyn hier toe zoo naa als de anderen: dit wederzydfch gekef zal derhalven niets uit doen. Voor dien geen, die enkel waarheid zoekt, die blootlylf op het welzyn en 't behoud van 't Vaderland zyn oordeel bepaalt, zal het eeniglyk de vraag zyn, of de herftelling van de Stadhouderlyke Regering, zy mag dan gefchied zyn door welk middel men wille , niet is geweeft allerheilzaamft? cn of de tegenswoordige Staatsvorm, met alle de gebreken die zy onderheevig is, voor onzen Staat niet nog boven allen de befte is? Of het niet is de plicht van ieder Ingezeeten, dat hy de plaatshébbende Staatsvorm helpe handhaaven; en allen die geenen die uit hoofde van dezelven in gezag zyn verheeven, eerbiedige ? en of de beweegingen weliken 'er gedaan worden, zoo als men thans doet, om den Stadhouderlyken invloed op het beftuur van 't Vaderland te verminderen, niet allerheil-

looft