is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looft zyn? en inzonderheid of die niet tegen de plichten eens goeden Burgers aanloopen?

Wat het eerfte lid van die vraag betreft, hetzelve is door de Leden van Staat beantwoord, in de Hukken door my te vooren aangehaald. Het tweede lid vind men beantwoord door de leere der aanzienlykfte Schryveren over de Burgerplichten; welken 'er allen, met eene mond, ja op zeggen: en het derde, als een gevolg van het beaamen der twee eerften, zal dus buiten tegenfpraak zyn.

Wyders, myn Vriend, moet ik hier nog' iet by voegen over een ander verwyt, 't welk aan de Prinsgezinden gedaan word, en weinig overeenkomt met het voorgeeven, dat de verandering van 1747. alleen door een oploop van 't gepeupel, er, als 't ware, met geweld, zoude zyn voortgebragt: te weeten, dat het volk door fchotfchriften is opgeruit en tot oproer aangehift geworden. Ik zal, om dit een weinig op te helderen, onzen Vaderlandfchen hiftoriefchryver Wagenaar, die zekerlyk hier, door onze Tegenftreevers, niet kan gewraakt worden, gaan raadpleegen.

Deeze Schryver het verhaal van de verandering in den jaare f747 voorgevallen zullende doen, fpreekt 'er op deeze wyze van: „ Het gemeen in „ Holland, in Zeeland, in Utrecht en in Overys„ fel, zedert veele jaaren, de Stadhouderlyke „ Regeering ontwend, fcheen 'er, zoo verre uiter„ lyk te befpeuren was, voor 't meefte gedeelte „ ook niet fterk naar te haaken - Het gemeen C 5 volg-