is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgde derhalven de les van zich Uil te gedraagen onder de Regeering, onder welke de Voorzienigheid hetzelve geplaatft had, zonder blyken dat hetzelve verandering begeerde, te geeven; offchoon 'er veelen waren in wien de genegenheid voor 't huis van Oranje nog leefde. Het gemeen gedroeg zich dan volgens de plichten, in eenen Burgerftaat aan ieder Burger opgelegd. „ Het was „ 'er zelfs tegen ingenomen (dus vervolgt Wagenaar fpreekende van de ongezindheid van 't volk voor de Stadhouderlyke Regeering) „ door ver„ fcheide Jchriften, die, in de tegenwoordige euwe „ rykelyk verfpreid en gretiglyk geleezen waren ". Uit welke weinige woorden te zien is, dat niet flechts in deeze tyden iommige lieden in ons land hun werk maaken om door middel van de drukpersfe de natie tegen de Stadhouderlyke .Regeering in te neemen, maar dat zulks ook is gefchied in vroeger, en zelfs wel in ftdle tyden, terwyl 'er geen Stadhouder was.

Men kan, wat meer is , met waarheid zeggen, dat zedert de oprechtingvandeRepublieck,in ons Land, altyd war- woel- en misnoegde geeften zyn geweeft, die de drukpers te baat genomen hebben, om den Staat met inwendige onruft, onder voorwendfel van vryheid, te beroeren. Het is niet flechts in de tegenwoordige eeuw, gelyk Wagenaar fchryft, dat men ons Land heeft overftroomt met fchandfchrii'ten. Mauiits en Barreveld hebben 'er btide klachten over gedaan, maar na het overJyden van

Wil-