Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#p* Of ovèrdragt van de Roomfche heerfcbappy Welke door her Volk den Keizeren zoude gedaan zyn; is het niet onnatuurlyk, dat men valle in het begrip , dat de Opperheerfchappy der Romeinen mfprongklyk geleegen is geweeft in den boezem van het volk. Ons vervolgens aan dit denkbeeld gewennende, is het al mede niet vreemd, datwe het zelve voor eene waarheid, ja voor eene algemeene waarheid beginnen te houden; datwe vallen in het begrip, dat het overal zoo geleegen is geweeft als te Romen; datwe dus van de eene gedachten tot de andere overgaande, eindelyk in het bezef raaken, dat, volgens het natuurlykRecht,de Opperheerfchappy oorfprongklyk in den boezem van het Volk ligt, en daar uit voortvloeit: want, voegde Schrandergeeft daar by, dit begrip zoude het eenigfte niet zyn, datwe, uit hetStaatsweezen der Romeinen haaiende, verkeerd op onze en andere Staatsvormen toepasfen ; ik zeg verkeerd, om dat het Staatsweezen der Franken, uit welk het onze voortvloeit, op geheel andere gronden en denkbeelden is ruftende, dan dat van 't RoomfcheRyk Ik ben het, zeide Spreeuwen burg, daar omtrent volkomen met u eens, en ik breng het misbegrip, van het welk wy fpreeken, al mede tot de gevolgen van de wyze,op welke men zich in de Rechtsgeleerdheid oeffent, waar over ik myne gedachten te Woerden gezegd heb. Men leert, zoo ik het

rl216' Sfn genoeêzaam oriderfcheid maaken tus. fchen Wetten, welken uit den aart en natuur der

zaa-

Sluiten