Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het 'recht om den Burgerjiaat te beftieren: jus gu. bernandi civüatem , zege hy. Deeze Definitie is wel de eenvouwdigfte en algemeenfte: alle de anderen kunnen 'er op t'huis gebragt worden: zy is op alle Burgerftaaten toepasfelyk, vermits men daar by, naar den aart en gefteldheid van ieder Burgerftaat, flechts de meerdere of mindere uitgeftrektheid van dit recht, en de wyze, op welke die geoeffend moet worden, te voegen heeft. Maar dit zynde, en de Opperheerfchappy beftaande in het recht, dat is de zedelyke bevoegtheid, om eenen.Burgerftaat te beftieren, hoe kan dan by -mügelykheid de Opperheerfchappy by het Volk huisveften ? vooral wanneer men door 't Folk verftaat degantfche meenigte van menfehen, welken in een Land gezeeten zyn; hoedaanig de betekenis van 't woord Folk doorgaande en algemeen opgevat word; en, zoo ik my niet bedrieg, te kennen word gegeeven, wanneer de Poft van den Neder.Rhyn en zyne medegezellen, onze Landsgenooten trachten in te neemen, met het ftreelend denkbeeld, dat; zy, als het Folk üitmaakende, eigentlyk de Souvereinen, deOpperheerfchers zyn ? Voor zoo veel ik het kan inzien, is het onmooglyk, dat het recht om een Burgerftaat te beftieren , by het Volk berufte: dit komt my volftrekt voor onmoogJyk te zyn, vermits de Leden van een Burgerftaat, als deeze eenigzins talryk is, ieder in het byzonder,het vermogen wel kunnen hebben, om hunne eigen zaaken, het geen hun in het byzonder aangaat,

Sluiten