Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

gaat ,waar te neemen,• maar het is hun niet doenlyk j om gezamëntlyk, 't geen hun in gemeenfchap met anderen aangaat, te beftieren.

Dit komt my voor even zoo ondoenlyk te zyn, als dat het Oppergebied over een Leger zoude kunnen beruften op de Legerknechten gezamentlyk: of als het beftier van een fchip, of het voeren van een wagen zoude kunnen beruften by alle de Reders, by alle de Schepelingen, of by alle de Reisgenooten op een wagen. Daar moet voor 't bewind van iet, dat gemeenfchappelykis, iet wezen,'t geen het gemeenfchappelyke overziet, overweegt, bezorgt5 't geen het geheel lichchaam, overeenkomttig met het geen door de gemeenfchap bedoeld word , beftiere: wie, die flechts acht flaat, dat tot het bereiken van een oogmerk, daar veelen belang by hebben, en tot welks bekominge zy in een broederfchap of genootfchap getreeden zyn, een gemeer>e wil noodig is, zal niet overtuigd zyn, dat 'er in dat genootfchap iet weezen moet, het welk dien gemeenen wil voortbrenge, en daarom den byzonderen wil van ieder afzonderlyk lid tot een algeüjeene wil voor 't geheel bepaale,en dus eenen enkelen wil voortbrenge, welke de beweegingen van 't lichchaam op een punt doe uitloopen. Deeze waarheid is zoo ontegenzeglyk en zoo overtuigende op zich zelve, dat gy geen gemeenfchap zult vinden, of gy zult 'er een bewind tot beftier van 't geen 't genootfchap raakt, aantreffen. Neem, by voorbeeld, onze O. I. Compagnie, onze WeftH a *n~

Sluiten