Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

v O O R R E D E.

nu die ehch natuurlijk, daar wij ons ontwerp flechts. korten tijd voorkomen zien, door de uitgave zijner Leerredenen over joseph van onzen Broedm r VAN marcken (i} , whns open. baere mededeeling van den loflijken arbeid voor ztjne blondere Gemeente, onmiddellijk die on. geveinsde goedkeuring bij om vond., waar mcde mj ons zeiven, de eerfte vóór hem zijnde, zouden gevleid hebben.

Bij het befcho.uwen zijnes TVerh, deed die verrasfchng ons aarzelen en fchier terug treden in ons befluit, van welks volvoering voorzeker niets zou geworden zijn, indien de gewoone bedenkingen alleen ons daar toe hadden moeten overhaahp Het is waar, elke Uitgever ■ zijner Leerredenen heeft, als elk Kanzelredenaar, zijnen eigen loop: maar wedervaart onzen Medebroeder recht dan h zijn Werk nu reeds een alge„ Godsdienstig Huisboek. Het is waar, de uitvoerig, heul des Werks verfchilt fchier voor een derdemaar, ,„ het geen wij ver geleeken, vonden wij al w-at gezogt kon worden, ook door hem aangevoerd Het volfirckte verfchil van behandeling der flof het geen met den eerften opflag treft, heeft ons aU leen doen blijven bij ons voornemen: geenzins om ijdelen lof van eenen Medearbeider af te winnen, Wiens hart zoo beminnelijk voor ons door deszelfs

Chris'

CO Het heven van joseph in Leerredenen, door 1ERnard0s van markew, Predikant te Hoorn, U. VcsUn. Utreeht 1797,

Sluiten