is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JOSEPH. 9?

Zoonen omtrend joseph mijnen Ambgenooc in zijne laatfte Redevoering de hem zoo wel toevertrouwde teekenpen in handen gaf, te folterend ondertusfchen zou dat tafereel voor ons gevoel, — ja geheel ondragelijk voor ons hart geweest zijn, ware het niet, dat wij onder joseph's Broederen, ten minnen éénen ontdekt hadden, die, hoe zeer hij zich weleer door wellustig bedrijf op het fchandelijkst bezoedelde, zich nu nogthands geheel als mensch deed kennen en zich als Broeder gedroeg. — Ruben werd hij geheeten. Het was door de tusfchenkomst van dezen, dat joseph niet oogenbliklijk van kant ge-, maakt, maar in eenen kuil geworpen werd, waar uit hij, volgends uitdruklijk bericht der Gefchiedenis, voornemens was, hem te vcrlosfen en tot zijnen Vader weder te brengen (*). Mijne Toehoorcrs, wier gemoederen ik vastltcl dat uitermaate over het ongeval des genoemden Jonglings zijn aangedaan, behoeven zekerlijk geene aanmoediging, om nevens mij het nieuwsgierig oog op mijnen tekst te flaan en te vernemen, of ruben zijn menschlievend en Broederlijk voornemen ook gelukkig ten uitvoer gebragt hebbe, dan of joseph

in

O flOOFDST. XXXVIL 22. I. deel. G