is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22o VIL LEERREDE

rustftellendfte waarborg hunner eeuwige gelukzaligheid is. Die Godvruchtige vorming van de harten uwer lievelingen is de eisch van uw eigen rechtfchapen hart; is de eisch -van God, die u verandwoording van de uwen vorderen zal; is de eisch van Christus, in wiens naam gij Gode daar voor plegtige geloften gedaan hebt!

Leert gij allen , die in uwe jeugd in deze vreeze des Heeren, welke het beginzel der Wijsheid is, onderweezen werdt, uit onze overdenking van dit onwaardeerbaar fteunzel onzer deugd,uwe duure verplichtingen aan uwe Ouders en aan allen kennen, die u al vroeg wilden wijs maaken ter zaligheid! Laat nimmer de rampzalige minachting der Godsvrucht dezer dagen , u eene erfnis doen gering ach? ten, met welker nalating uwe Ouders zich onaanfpraaklijk voor uw volgend gedrag gefteld hebben! Houdt toch dit Steunzel uwer deugd, 't welk uwe jeugdige ouderdom vooral behoeft, beftendig vast; laat het niet los wanneer u de verzoeking nadert; maar „ zou „ ik alzoo zondigen tegen God!" zij bij elke verlokking ten kwaade uwe eerfte gedachte! Let op de menigte uwer tijdgenooten, die, bij gemis, of bij verwaarloozing

van