is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over j O S E P Hi 227

dit was onder anderen de oorzaak , dat jakob zijnen zoon zoo ernftig bad, ja dezen deed zweren, om hem toch niet in Egijpte, maar in Kanaiin, te begraven? Wat anders dan even hetzelfde vaste vertrouwen was het, in gevolge waarvan hij de nu verlatene vruchtbaare ftreek Lands bij Sichcm aan joseph en deszelfs nagedacht als eene bijzondere erfgift plegtig toewees, en alzoo over de welëer bewoonde velden van Kanaan befchikte, als of dezelven nog daadlijk door hem bewoond werden ? Misfchien, T., voldoen u deze bewijzen van 's Aartsvaders vertrouwen op God nog niet. Wel nu, kunt gij 'er een verlangen, dat beflisfehender is dan dit, dat^ jakob, terwijl de dood reeds om zijne bedfponde waarde, tot de zijnen zeide: „ ik be„ zwijke, maar God zal met uluiden wezen, „ en Hij zal u weder in het land uwer Va„ deren brengen"? Neen zegt gij, wij zijn nu van 's Grijsaards vertrouwen op God verzekerd , dat men ons nu nog maar van deszelfs gereede onderwerping aan den wil des Almagtigen overtuige. Dit, M. T., zal ik trachten te doen.

Welke Grijsaard kan te recht gezegd worden .onderwerpelijk te zijn aan den wil van P i God?