Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $ >

het geluk van, anderen hefchouwden cp bevorder.

den, traag tot toorn, volvaardig tot vergeving, en ter bevordering van het gemeene welzyn yverig werkzaam waren: welk een zegen voor het Menfchdom, welk een Paradys zou dan de Aarde niet zyn? En dit eifchen de voorfchriften van mynen Godsdienst. En welke uitwerkzelen zou die niet hebben, by aldien de Weereld zich maar overreden liet, om deszelfs lesfen meer aantenemen, en getrouwer op te volgen?1

IK durf wel, als een Kristen, alle myne neigingen niet vryelyk involgen; en het kost my vaak veel ftryd, het valt my niet licht, om my te onthouden van het geene my aangenaam voorkomt — Maar juist deeze wyze beftuuring van myne neigingen is het werk en het kenmerk eener Godlykr verlichte rede: juist deeze heeft zekerlyk de voordeeligfte invloeden op den geheelen Menfch. Maa- * tigheid en kuifchheid bewaaren de gezondheid van » ons Lichaam: Zuinigheid en naarftigheid beveiligen d ons voor Armoede: Oprechtheid in woorden en wer-» ken baaren en verdienen achting en liefde by alle braave Menfchen. Deugdzaam te zyn is altoos goed,V rnaar nooit is het zonder gevaar, ondeugend te zyn. ))

HOE gerust ben ik, wen ik myne ftormende driften bedaard heb: wen ik over mynen geest heerfchen mag: wen ik myne blinde hartstochten ijedeïyk zwenk en beftuur: wen ik, niet hygende na hec verbodene, myne lusten beteugel, en in die gemaatigde vergenoegingen berust, die God, en myn geweeten my vergunnen?— En hoe veel zuivere A 3 en

Sluiten