is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 51 >

op den tyd, wanneer ik ryp was, om hunne plaats te bekleeden? Wie neigde de harten der menfchen , ■ dat ze myn geluk bevorderen, dat ook vaak myne Vyanden tot myn welzyn het hunne toebrengen, dat zelf myne leemten en gebreken nog tot myn best uitvallen moesten? Groot en wonderlyk zyn de werken des Heeren: die'er op let, kan niet anders» dan zyn vermaak daarin vinden. Komt laat ons aanbidden en danken, laat ons nederknielen voor dien God, die ons gemaakt heeft! Alle zyne befiuiten zyn wysheid, all wat hy doet, is het beste.

DE Heer is een befchermer van vreemdelingen, een helper van weezen, de Heer beveiligt allen, die op Hem betrouwen. Hoe veel duizend, voor my zelf onbekende, gevaaren heeft Hy van myn hoofd afgewendt! Hoe genadig myne zintuigen en myne leden bewaard! Hoe dikwyls my voor nadeel en onheil beveiligd! De Heer is naby allen, diefin oprechtheid Hem aanroepen: Hy gpft de begeerte der oprechten, en hoort hun geroep.-\ Ook myn gebed verwerpt de Heer niet: Hy neigt zyn oor, en hoort, Hy antwoordt my met hulp "uit zyn heiligdom. Dankt den Heere, want Hy is vriendelyk, en zyne goedertierenheid volduurt in eeu-» wigheid. Hy gedenkt onzer Zonden niet, Hy: werpt alle onze misdaaden in de diepte der zee. Alzoo lieft heeft myn God ook my gehad, dat Hy zynen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, ten einde ik in Hem geloven, en niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben zou. Wat zou 'er van my geworden zyn, myn Vader! indien gy my tnyne eigene wegen had laaten gaan? Indien myr* D a settop