is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3o )

lyk deel zyn zal, my daartoe bewegen? Zoud' ik moed daarop dragen, dat ik van U, een God, die zich verborgen houdt! zoo weinig ken: dat ik van de weereld, in welke ik echter woon, zoo weinig grondige bevatting heb: dat ik van my zeiven niet eens voldoende kennis draag ? Zou my dit tot zelfs verheffing aanleiding geven, dat ik, niet tegenftaande Gy, tot myne verbetering, zoo lang aan my gearbeid hebt, echter nog eenen wil in mynen boezem voel, die tot veele Zonden genegen, die met ongeregelde harts-tochten en woeste driften bezet is, en my geduurig zoo veele benaauwende worftelingen veroorzaakt? En by aldien Gy my nog aan myne natuurlyke verdorvenheid, en mynen geheel verkeerden zin had overgelaaten, wat zoud' ik dan zyn? In welke dwaasheden, en tot welke ongerechtigheden, veellicht ook, zou myn onverbeterd hart my niet hebben weggefcheurd ?

ACH! Heer, Alweetende God! ik fchaam my, tot U myn oogen opteheffen. Hoe ontelbaar zyn myne zwakheden! Wat heb ik wel goeds gedaan, het geene niet met zeer veele gebreken bezoeteld was ? Myne liefde t' Uwaarts, myne dankbaarheid, myn vertrouwen, myne dienften, daarmede ik O eeren zou, hoe zwak, hoe onzuiver zyn die niet? Volvaardig, om een ieder te dienen, grootmoedig; in het vergeven, edelmoedig gezind in het belleden van tydelyke goederen, onveranderlyk getrouw aan de waarheid, gansch onbefmet in mynen wandel, heilig, Godlyk gezind in mynen Geest: zoo. zoo moest ik zyn; maar hoe zeer kom ik in dis alles te kort! Hoe verre ben ik van de volmaaktheid nog af! BLYFX