is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2°3 )

mynen Heiland, wenschte te ondervinden. Hoe befchroomd, hoe bevend maakt my dit, in myne toenadering tot U, o Heilige God!

ACH! neem Gy zelve, bermhartige Vader, neem Gy tog myne Ziele genadig aan, ten einde ze niet omkome. Bereid' my door Uwen Heiligen Geest, dat ik verwaardigd moge worden, om met U, door het lighaam en bloed van Uwen Zoon, vereenigd te worden. Hebt Gy alle myne Zonden genadig van my weg genomen, en van derzelver fchuld en ftraf my vrygefproken; ach verzegel dan ook thans deezen troost aan my. Bevestig myn vertrouwen op U: bevestig myne aandacht, ten einde ik met alle myne gedagten, zinnen en begeerten tot U my verheffen, op U alleen bepaald zyn moge. Neem uit myn hart alle die bewegingen weg, die U niet behagen, en doe dat heilig voornemen in myn hart bevestigd blyven, om het voorbeeld van mynen Heere, Jefus, voortaan altyd voor oogen te houden, om Hem in onbaatzuchtige menfchen-liefde, in nedrigheid, in zachtmoedigheid, in verdraagzaamheid, in ongeveinsde liefde jegens U, mynen God, natevolgen.

DAN zal ik, niet tot een oordeel, maar tot myne blydfchap, en tot eenen zegen voor my toenaderen: dan zal ik door deeze hemelfche fpyze ge^ fterkt, en door Uwe liefde, o myn Zielen-Vriend! vertroost, en door U eeuwig met God vereenigd worden. Amen. *

LIL DEE-