is toegevoegd aan je favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°9 )

lyden Neen! zoo veelen als 'er, door het geloof in Hem, godzalig leven willen, die moetea verdrukking lyden.

EN hoe licht zoude het my vallen, deeze onaangenaame lot-gevallen te verdragen, by aldien ik flechts vroegtydig genoeg in de zelfs-verlochening my dapperlyk geoelfend: by aldien ik mvne begeerten meer beteugeld, myne ziel van zinlyke vermaaken gefpeend, en tot een genot van verhevener vreugden bekwaam gemaakt had!' Maar myn hart was, helaas! nog altyd zoo ydel gezind: myne meeste en voornaamfte wenfchen ftrekten zich na verganglykc goederen, na geluk en vreugde van menfchen, of na andere voor mynen Geest onvoldoende dingen.

BY deeze myne gezindheid wilde ik echter ook nog een navolger van U zyn. Ondertusfchen moest dc Kristus Lyden, ende alzoo in zyne heerlykheid ingaan. Maar zoud' ik wel eenen anderen weg ten hemel baanen, dan die door Hem zei ven betreden is? Zoud' ik niet gaarne dit lichte kruis, hoe zwaar het my ook moge voorkomen, op my nemen; daar Hy den grooten last van myne zonden gedragen heeft? En Hy was de heilige, de onfchuldige Zoone Gods; maar ik ben een fchepzel, een zwak mensch, ja een Itrafwaardig zondaar.

O hoe prys ik U, God, myn Vader! dat Gy de fmerten eener eeuwige, rechtvaardig van my verdiende, pyn van my hebt afgewendt, met zoo ruime vertroostingen onder myne verdrukkingen my V 3 voor-