is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

overwinnen: door deeze het kwaad vlieden en hec goede najagen: door deeze zal ik tot yver in alle goede werken opgefpoord, in de Godvrucht en Godzaligheid bevestigd, voor eeuwig met U vereenigd blyven: tot dat ik eindelyk door dit zalig beginzel, door de kracht van deeze kinderlyke toegenegenheid tot U, ook in den dood met gemoedigdheid vervuld, in die gindfe gewesten intrede, daar my niets van Uwe liefde fcheiden, daar ik volmaakt U liefhebben zal.

XIII.

STICHTELYKE OVERDENKINGEN VAN GODS HOOGSTE VOLMAAKTHEDEN.

. * * *

LJWE Volmaaktheden, eeuwige en onzienlyke ' God! zyn veel grooter, dan dat een eindig verftand in ftaat zoude zyn, om dezelve te begrypcn, of eens menfchen'tong bekwaam, om daarvan behoorlyk te fpreken. Dog Gy hebt rriy en alle redelyke fchepzelen met dat oogmerk voortgebragt, dat 'wy U kennen, door Uw woord nader omtrent U onderricht worden, U beminnen, U gehoorzaam dienen, en in de vereenfging met U onze eeuwige gelukzaligheid vinden zouden.

SCHENK my dan die genade, dat ik van Uwe ferwQüdereus waardigfte Eigenfchappea geduurig C 4 duf.