Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ii3 )

VOOR U wil ik dan voortaan, o myn Godlyke Middelaar! leven: aan U wil ik myn lighaam, myne ziel, myn hart en alle de krachten van myne natuur tot eene offerande overgeven.—— Achl heilig Gy zelve my voor U tot eene gave en een eigendom. Schenk my de nodige krachten, om de fnoode begeerlykheden des vleeschs in my te dooden, om kwaade gewoonten afteleggen, den wil van mynen hemelfchen Vader met blyfehap te volbrengen, en door eenen heiligen wandel U-» wen naam altoos te verheerlyken. Amen!

XXXII.

DANKBAARE HERINNERING DER VERLOSSING DOOR HET LYDEN EN STERVEN VAN DEN HEERE JESÜS KRISTUS. (*)

* * *

GENADIGE God en Vader! wy loven en pryzen U, dat Gy, naar den rykdom Uwer ondoorgrondelyke liefde jegens ons menfchen, Uwen eeniggeboren Zoon, onzen Heere Jefus Kristus, ons tot een Heiland en Verlosfer gegeven, door Hem van de ftrafFen der zonden ons ontflagen, en den weg tot een eeuwig leven ons geopend hebt.

HOE ellendig zouden wy buiten deeze Uwe II. Deel. , H ge.

CJ) Uit dezelfde Verzameling.

Sluiten