Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H5- )

ert gëesfelingen van wreede krygs-knechtén 'ïéect Gy geduldig: en onder veele fmertelykfté verwon* dingen liet Gy U allerjammerlykst ombrengen.

O onfchüldig Jam Gods! hóe zullen wy alle deeze blyken en uitwerkzelen van Uwe gadelooze liefde dankbaar genoeg erkennen! wat is 'cr in onze hand, dat wy U ter ciankbre vérgelding voor alle Uwe genade zouden kunnen weder brengen! Ach! neem Gy ons dan zelve naar ziel én figfraarrt ge* nadiglyk aan tot eene U welbehagelyke onerahdW

HIEROM zyt Gy immers voor allên g'eftörv'én» op*' dat de gecne, die Teven, voortaan niet meet zich zelveti, maar U, ende Uwen Vader, die TT gezonden heeft, lévert zouden.—— En nóóit» neb nooit moete dit verheven oogmerk van U'w heilverwérvend lyden Uit onze gedagten komen! Altoos zy Uw volmaakte voorbeeld in ons oog e~fi in ons hart, om met alle naarftigheid, yver, getrouwheid en ftandvastigheid hetzelve ntïartc-völgen! •; "r ■ ' ' '

GELYK Gy Uwen hemelfchen Vader gehoorzaam, tot den dood aan het kruis gehoorzaam waart; O laat ons dus ook onzen weldaadigen God, naar

alle derzelfs geboden, altoos gehoorzaam zyn.

Hebt Gy, uit liefde tot ons, van Zoo menige ge. oorloofde genoegens U onthouden: O laat ons Ook uit eene warme en dankbre wederliefde tot Ü, alle weereldfche begeerlykheden verzaaken, en ftarroogende op Uw voorbeeld, maatig, rechtvaardig en godzalig leven in de tegenwoordige weereld.—— H a Hcbs

Sluiten