Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 t>E VERSCHEIDEN STONDEN VAN

geboden, in dat zeggen bedoeld, zyn, niet alleen, die, welke zy nog ontvangen zouden, maar ook die, welke zy reeds in Egypten ontvangen hadden. En gelykMofes,by gelegenheid eener murmurering öm water, hen hiertoe opgewekt had, gaf hy, by gelegenheid van hunne klagten, wegens gebrek aan fpyze, vele geboden des Heeren, welke zy moesten houden, wanneer God hun het manna fchonk. In het zoeken toch, in het Verzamelen, in het uitdeelen en genieten van dat \vonderkoorn, leerde hy hen, beha! ven de onderlinge mededeelzaamheid, het vertrouwen op God en het onderhouden van den weeklykfchen rustdag; Qa) daarenboven zien wy, dat het volk van zyne lippen afhing, om Gods geboden en inzettingen, in alles, te weten, daaruit, dat zy, van den morgen tot den avond, voor Mofes, ftonden, om Gode raad te vragen, willende, dat hy, wanneer zy eenige zaak hadden, zou richten tusfehen den man en tusfehen zynen naasten, en hun Gods inftellingen en wetten bekend maken. Jethro, zyn fchoonvader, begreep wel, dat dit te zwaar voor hem ware, en ried, dat hy brave en eerlyke mannen tot zyne hulp moest nemen, die in alle kleinere zaken recht fpraken en alle grootere tot hem bragten; maar hy wilde niettemin, dat zya fchoonzoon voor het volk by God zyn zou, dat hy hun de inzettingen en de wetten verklaren, en hun bekend zou maken den weg, waarin zy wandelen, en het werk, dat zy doen moesten, Q) Deze

(-s) LxcJ. xvi. (è) Exod. xviii: 13—23.

Sluiten