Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54^ PAULUS EERSTE LEERREDE,

meerid, dat hy, volgends het gevoelen der aanzienlyken en geleerden onder zyn valk, vele partydige dingen tegen Jezus van Nazareth en zyne leerlingen moeste doen. Hy was opgevoed in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliël, (V) en had denklyk gezien en goedgekeurd, dat Jezus, omdat hy zeide, Gods Zoon te wezen, aan het kruis gedood was: daar ^zyne bekeering ten langlten gerekend wordt, omtrent vier jaren, na Jezus dood, voorgevallen te wezen. Hy had, door zynen yver, het vertrouwen van den Hoogenpriester en'raad bekomen, en wierd zoo, als een doodvyand van Jezus en zyne leerlingen, erkend en geroemd. Van dezen aanhang en al het gewin, dat by daardoor bekomen kon, wilde hy, nu hy beter inzien bekomen had, zich losmaken en zich by Jezus en zyne verfmaadde aanhangers voegen, opdat hy in geene verftrikkingen mogte vallen. Tot dat oogmerk verklaarde hy zich dan, terllond, openlyk, dat hy Jezus hield voor den Zoon van God, en fcheidde zich van Jezus vyanden af, om zich voordaan by zyne leerlingen te voegen. Dit verbaasde allen, die dit hoorden; zy ontzetteden zich, zeggende: Is deze niet, die te Jeruzalem verltoorde, welke dezen naam aanroepen, 0?) die daarom oqk hier gekomen is, opdat hyze gebonden zou brengen tot de Overpriesters ? En dit was geene geringe onderneming van Paulus, die wel voorzien kon, dat aü' de woede van zyne vorige

yrien-

(a) xxvi: 3. 00 Vers. 21,

Sluiten