Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Zaligmaker ze niet gefproken zou hebben, wyl zy zelve genoeg te kennen gegeven v/orden, in dat zeggen: dan myn Vader alleen.

De Zaligmaker heeft dan waarlyk zyne Apostelen, welke zoo zeer begeerig waren om van dien dag en ure te weten, wanneer zy zyn zouden, geleerd, dat hy, de Zoon, fchoon boven alle menfehen en engelen verheven , dit niet wist, maar dat alleen zyn Vader het wist. D oh wat heeft hy daarmede bedoeld , en welke nuttige les, die ons ook verblyden moet, Leeft hy daarmede willen geven?

Zou het ook wel deze zyn, dat hy, fchoon alles wetende , boven menfehen niet alleen, maar ook boven de engelen, verheven, dit niet voor hun wist, het aan hun niet kon zeggen; 'én dat zy derhal ven hunnen lust , om nader kennis hieromtrent te ontvangen, bedwingen en verzaken moeften , om dat Gode, welke de tyden en gelegenheden in zyne magt gefield heeft, over te laten, en wachtende en wakende te blyven? Met vele geleerdheid, hebben zommigen deze gedachte, welke vroegere en latere Chriftenen volgden, aangeprezen en met hetgeen de Heiland elders (V) zeide vergeleken. Wy konnen ook niet twyfelen , of hy heeft dit oogmerk, dat zy hunnen lust om nader kennis van dezen dag te ontvangen bedwingen en verzaken moeiten, volgends het verband zyner rede, bedoeld, en ons zoo wel als zyne

Apos-

00 Hand. i: 6, 7.

Sluiten