is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ynn de Gehedeti en Plechtigh. der H. Misfe. 89

Een weinig tyd daarna, is ih menigvuldige Kerken,de AmiSt weer aangemerkt,"als een cieraad, dat op den zak van boetvaardigheid moest volgen; (1) in andere, als een Ephod of fchouderkleed, (2) ter oorzaake dat het groot genoeg was, om de fchouders en de borst te omcingelen.alhoewel het anderzints niet geleek na den Ephod der oude Priesters van de Wet. Maarte Rome, en in de meefte Kerken, omtrend het Jaar 900, befchouwde men dien als een helm, die men op het hoofd zette, om dien 'er te laaten, tot dat men geheel gekleed was, en dien rondom den hals te flaan, voor dat men de Misfe beginnen zou. Dit gebruik word nog te Sarbonne, en te Auxerre onderhouden, van alle Heiligen, tot Paasfchen , en by de Dominicaanen, en dé Capucynen. De oude handfchriftelyke Misboeken van de Koninglyke Kerk van St. quintyn, die byna 500 Jaar oud zyn, en die In de Archiven van de griffie bewaard zyn, tekenen de Gebeden aan, die men deed, als de -Amiclxowè.ova. den hals geleid wierd; daar kan een natuurlyke reden voor geweest zyn, waarom die terftond op het hoofd gelegd wierd, eer dat men de andere Cieraadiën aan deed, om dien netter rondom den hals te leiden , na het Cafuivel aangedaan te hebben ; en •men heeft dit ook om eene geheimryke reden gedaan. Men heeft gewilt dat de Priester, na den Altaar gaande, zig zelf zoude aanzien als een gewapenden tegen de aanflagen van

den

derkleed afleggen. De Heiligen hebben, de gemeene Idee. deren aangezien als voorwerpen van vcrootmocdiginge en boetvaardigheid, dewy! zy aan den mensch gegeeven zyn na da zonden: 't is hierom dat de Kerk geen vreugde wilgelchept hebben, als in de kleederen, die zy tot de Goddelyke offerhande doed aanneemen: en dit is oorzaak dat dit Gebed: ttmfcinde domine gvc. getrokken is, uit de 29 Pfalm, alwaar wy leeze convertiui planilum meum in gaudium mihi, confci4'nti faccum meum, et circumieJisti me UtitiS.

F5

f 1) Mlffalearnerac, Atreb. (yc. (z) AdEphothumeros meos et pectus meum fpiritus fancK graria protégé domine SccMis. fa i/liri Sacram, MS. trevir (yc. zie de ftukken toegeëigend aar»

THEODORUS VAN CANTORSERI p. 33,