is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. DEEL»

GLORIA IN EX* CEL.SIS.

(i) Or. I.

£14 Letter' Gcfehicht-enLeerflelk. uitleggingen

bron van al ons goed: men kan iemand lobven, ter oorzaake van eenige gr >óte daaden, die tot ons geen de minlte betrekking hebben. Hem te pryzen, is hem looven als onzen weldoener , met een hart vol erkentenis. Wy pryzen God, als wy hem looven, en datwy wenfchen dat al de waareld hem loove, als den oorfprong van alles wat wy hebben, en Van alles wat wy hoopen. 't Is in deezen zin dat de Kerk ons de woorden van den Heiligen paulus doed zeggen (1): geloovt zy God, en de Vader yan jesus christus , de Vader der bermhertigheden, en de God van alle vertroostingen, die ons vertroost in alle onze kwellingen. Dit pryzen is hier als het midden tusfehen looven en dankzeggen.

adoramus te, wy aanbidden u; als onzen Schepper, onzen bewaarder en ons opperfte goed. O rare, is bidden; en adorare, is by het Gebed tekens van onze aankleeving, van onze afhangelykheid, van onze genegenheid voegen , 't zy met onze hand aan" de mond te brengen, als om te kusfehen dat wy eerbiedigen; het zy met andere tekenen van eerbied en hoogachting te geeven.

De eerbiedingen , die men aan mettfehen geeft, zyn fomwylen in de Schriftuur uitgedrukt door het Woord van aanbidden; en dan geeft die bewoording te kennen, dat men aan hen de grootfte eer geeft, die aan fchepfelen gegeeven kan worden, die maar een mede gedeelde grootheid hebben , en die wy niet eerbiedigen ofdienen om haar zelv. Maar aanbidden, met betrekking tot God, is aan zyn volmachtige Majefteit de opperfte eer geven die maaralleen aan hem toe komt,is hem beminnen, en hem dienen om hem zelv, en als ons laatfte einde. Offchoon men zig gemeenlyk in eene bizondere houding fteld, die de aanbidding te kennen geeft, zoo als wel iu eenige Kerke»