is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 Letter- Qefchicht-enLeerftelk.uitlegginge4

\V. DEEL.

X i) Ipfius canoniek precis text ïm direxirnus V'g'l Papa,epi/t, ad Profut. Bra ear.

(i) Ptsefationc pranniffr sntocrationem. C'vpr, de Orat. De-min.

(3) De nomintbus recirandis antequam precem Sacerdosfa cia:,&c Innoe. I. Ep ad Decent.

(4) S'jp. zz. e. 4. ds ) Sancliffimac actionis myfteri «m. Flor. de ad Miff.

(fijlnactionefa cri myfterii. S. Pelag. in Epifi. jt^obardi ad Luctov. Intp. (7) Adtio dicitur iple Canon, quia incoSacramenra conficiuntur Dominica Valfrid. dereb. Eccl.c zz. (%)Concil.Car-

thag. lï. ("sJOrdnagen-

di. Aug. ep. stel. 118.

( :o,LicetPrcsby icro agere Sec. Pcer.it. Tbeod. cl zz.

(111 Ut qnoties }>aiilicnm in qua \ ag1tub, pisefenria nova; plcbis( ( irhplevetitjtoties < facrificium fnb- ^ Jequens offerstm.S Lee.ep.1il. E' in antima fy ntifihuiusEiifl*- l U:\te f'cftivitati- ■ lm?, ut fi una Aüt.nd.\, ideft '

het zelve regelmatig Gebed (1). De Heilige cvprianus (2), de H. Paus innocentius de 1. en de H. augustinus (3) noemen het geheel kort, en by uitneemendheid het Gebed, om dat men in het zelve de grootfte van alle giften vraagd, namelyk jesus christus onzen Heer; om dat men 'er de dankzeggingen in herhaald die jesus chrish tus aan zynen Vader gegeven heeft; en dat gelyk de Kerkvergadering van Trenten fpreekt C4)- 'er niets in de Canon is dat de ziel tot God niet opheft.

De Canon is ook genoemd geweest, het werk, het geheim van liet allerheiligst werk: of '5) het werk van dè Heilige verborgendheid; orn, dat (6) in dit deel van de Misfe, zegt val-' fridus, de Goddelyke geheimen gewrogt worden (7). Men heeft altyd voorgehad , lat de offerhande de yerheveniïe van alle verrichtingen was. En daarom zyn het werk,, of 1e offerhande, verrichten, doen, of'opofferen in Jè alleroudfte geweide en ongeweide boeken i'en en de zelve zaak. Dit is ook de taal van ie Kerkvergadering van Carthago (8), vau den H. augustinus (0, van t h e o d o • rus ih zyn boek over de'boetpleging (10), m van den H. Paus leo, die zegd, dat men, in de Kerk waar men in verricht (-11), de offerhanle zoo dikwils moet herhaalen, als 'er op nieuw ;en ander Volk in de Kerk tegenwoordig is.

De Kerkvergadering van Tfente zegd met •ede, dat de Gebeden van den Canon getrokken zyn uit de woorden van jesus chrisrjjs, uit de overleveringen der Apostelen, ;n uit de inftellingen van de Heiligen Paufen ►f Bisfchoppen. Een gefchreeve Naamlyst ,>an Geesteiyke Boeken, die duizend Jaaren

oud

i£ ge 0.0 te , I. -. Ep. «4. I">erwy7e eindigde die byna veral ten tyde van den H. augustinus: Totam petitie, ■m fcre ounh E-clefa Dominica Oratiene conclud't, Aug. Ep,