Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan de Gebeden en Plccbtigh. der ff. Misfe. gec

tyde van de opheffing in alle de Misfen. eu des van sulli, Bisfchop van Parys in hei Jaar 1188, beveeld niet als de opheffing var de hostie (1); maar korten tyd na hem be vool wilhelmus, Bisfchop van Parys, ii de Synodale inzettingen (2), de klok te luiden, gelyk, zegt hy, zulks van tevoorenbevoolen was. De Cardinaal bona merkt mei rede aan, dat dit gebruik, zonder twyfel,in Vrankryk zyn onrfprong heeft genoomen. ciesarius van Heifterbach leerd ons (3), dat de Cardinaal gui, afgezant van den Heiligen Stoel in het Jaar 1203, het in Duitschland vast ftelde, op dat zegt cjesarius al het Volk zig nederwerpe. Verfcheide Kerkverga1 deringen van Engeland beveelen (4) ook de '. hostie op te heffen en de kleine klok te lui■ den. Men dak ook toortfen aan om deeze : plechtigheid heerlyker te maaken, gelyk de ' Rubrik het tegenwoordig voorfchryft? en de oude inftellingen der Cathuizers en Celesti! nen (5) tekenen aan dat men de deuren van hel ! Choor zal openen.

Eindelyk, ter verzaaking van de ketteryen 1 van berengarius,hield men niet op deGelovi; gen 'er toe aan te wakkeren, endatzy dikwils 1 op eene klaarblykelyke wyze daaden van aan:i bidding zouden doen aan het allerheiiigfteSai crament.

ARTIKEL IX.

Fan de Confecratievandenkelk.

\Simili modo poft- Insgelyks als het avondquam ccenatum eft, maal gehouden was, deeaccipiens et huncpra- zen voortreffelyken kelk

nee-

ART, VUL

OPHMFiNG VAM DE HOSTIE

(1) Syned Parif. p. K.

(ï) lbid.p. 28.

| ^

(i) Pracepite. nim, ut art eleva^ tionem hoftia:, omnis populus in Eccleiïd i.d Ibnitum nol.i vernam peteret, (ïcque ufquead Cï. licis bcnedi£lif*rem proftratus jacerer. p e ?i« ( + ) Prxcipimus quod in clevntid" ne Euchariftia:, quando ulrimo elevatur,et manjs in altum.- tune primo fonet campaneda.Cw» f/itui Altx. Canvenlr. Ep. Synad. W,gan Cor.c. te. 11.C0/.516 etsij. (5 jMarienJ. t%C. 43.». 8. ». 22.

- .......... .

Sluiten