Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. DEEL,

(l)Luc. xxii.

510 Letter- Gefchicht- en Leerfielk. uitlegginge,

clarum ealicem in kelk neemende in zyne

fandias acvenerabiles' Heilige en eerwaardige

manus fuas, item tibi handen, en u ook bedan •

gratias agens, bene- kende heeft hy dien ge-

>J< dixit , dediique zegend , en aan zyne

difcipulis fui>, dicens: Difcipelen gegeven,zeg-

accipite et bibite exeo gende: neemt en drinkt

omnes: hier uit allen:

- HIC EST ENIM WANT DIT IS DE

CALIX SANGUI- KELK VAN MYN

NIS MEI NOVIET BLOED, VAN HET

ALTERNI TESTA- NIEUW EN EEUWIG

MEN TI, MISTE VERBOND, DE VER-

RIUMFIDEI, OUI BORGENDHEID DES

PRO VOBIS' ET GELOOVS , DIE

PRO MULTIS EF- VOOR U, EN VOOR

FUNDETUR IN VEELE UITGE

REMISSIONEM STORT ZAL WOR-

PECCATORUM. DEN, TOT VERGEVING DER ZONDEN.

Hazcquotiefcumquefe- 'Zoo dikwils als gy dit

ceritis, in mei memo- zult doen, zoo zuit gy

riam facietis. het doen tot myner gedagtenis.

s1mua modo postquam coenatum est ,

insgelyks na het avondmaal. Het is van aanbelang hier aan te merken, dat het na het avondmaal is, dat is te zeggen, na het eeten van het Paaschlam, dat jesus christus den kelk nam om dien te zegenen. De Heilige lucas (1) heeft ons duidelyk twee drinkbekers aangewezen, deneenen van het begin van de wettifche maaltyd, die niet geconfacreerd is geweest, den anderen, van het einde der maaltyd, die volgens het gebruik der Jooden de drinkbeker van dankzegging genoemd wierd, en 't is deeze drinkbeker die de waare drinkbeker geworden is, de waare kelk van dankzeggingen; om dat het aanbiddelyk bloed van jesus christus het welk hy bevat, en het "welk wy met zyn lichaam tot eene offerhande opdraagen, het voortreffdyMe gefchenk is

dat

Sluiten