Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. DEEL.

(l) I Cor. XV:26. (s) iCer. XIf27.

5t2 Letter- Gefchicht-eh Leerjielk,uitlegginge>

derfcheid bemerken : want als hy fpreekt van de offerhande, xvelke den dood des Heere moet aankondigen, voegd hy den kelk by het Heilig brood (i): zoo dikwils als gy dit brood zult eeten, cn dien kelk zult drinken, zult gy den doed des Heere aankondigen. Daar hy ter plaatfe als hy van de Communie alleen fpreekt, het beurtelings gebruik fteldvanhet lichaam, of van het bloed, of te eeten, of te drinken (a): zoo wie onwaardiglyk dit brood zal eeten, of den kelk des Heere zal drinken, die zal fchuldig zyn aait het lichaam, en het bloed des Heere. En de rede van deeze geloofswaarheid is duidelyk en klaarblyk genoeg , om dat men gelyklyk nuttigt het zy men eet of het zy men drinkt, en dat men aan de Heiligfchennis van het lichaam of van het bloed fchuldig is, als men het een of het ander onwaardiglyk ontvangt.

Daar zyn voorbeelden van in alle Eeuwen dat men het Heilig Sacrament alleen onder de gedaante van brood tot de zieken, en afwezigen gebragt heeft, en dat men het zelve alleen onder de gedaante van wyn aan de kinderen heeft gegeven. De Griekfche Kerk behoud het gebruik van op de weekdagen in de Vasten niet te confacreeren, en op die dagen niet te communiceeren als alleen onder de gedaante van brood de voorige Zondag geconfacreerd zynde ; en volgens het Sacramentarium van den Heiligen gregorius is het in de Romynfche Kerk gebruikelyk, al waar op den goeden Vrydag ook niet geconfacreerd word, dat de Priesters die op dien dag in bediening zyn, niet communiceeren, als onder de gedaante van brood op witten Donderdag geconfacreerd zynde.

Zoo dat de Kerk altyd heeft verklaard dat de Communie onder twee gedaanten geene verpligting behelsde ten opzigte van die geenen die de offerhande niet opdroegen ; maar 1 dat dezelve volftrekt een gebod was voor de

Pries- !

Sluiten