Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan de Gebeden en P'lechtigh.der H. Misfe. 513

Priesters die de offernande ondroegen als opvolgers van de Apostelen, de twaalf eerüc Priesters, aan welken jesus christus zegt: drinkt hier uit alle.

hic est enim'Ca li x want dit is de

I kelk van myn bloed, het bloed van het nieuw en i eeuwig wvbotith Dit is het bloed van het nieu we 1 Testament of van het nieuwe verbond, dat 1 eeuwigduürend moet zyn.. jesus chris¬tus onze middelaar is een nieuw verbond

■ tusfehen God en dé menfchen komen ftigten, I waar van het oude niet meer. als een af beelditiel was. . Ditoudeverbond wierd op den Berg li Sinai gemaakt door de bediening van moises, !i die 'er de middelaar van was, God gaf'er de I Geboden van de Wet aan de Israëliten; en bef I loofde (1) hen te zullen aanzien als zyn uitI yerkooren volk, en ,van alle de anderevolkeI ren der aarde afgefcheiden, indien zy zyne geil boden onderhielden. Zy beloofden 'er ge-

i trouw aan te zullen (2) weeze*i^MoisEsnam ; van het bloed der flachtoffers, en befproeide

■ 'er van over het volk zeggende (3): dit is het I bloed des verbonds 't welk de Heer met u lieden •'gemaakt heeft.

• Doch dit verbond was figuurlyk, en moest

■ flechts voor een tyd duuren. De messias dien moises aankondigde en afbcelde, komt

I het nieuwe verbond maaken , en bevestigt het .Jder , niet door het bloed van de beesten, rmaar door zyn eigen bloed. Het bloed van het i eerfte verbond kon niet dan eene uitwendige ; en figuurlyke zuiverheid voortsbrengen ; het bloed van het nieuwe verbond is de bronader, : van de inwendige, wezendlyke, enwnarerei: nigheid; Ook wierd het bloed van het eerfte verbond niet uitgeftort als uitwendig ever de Jooden, met welken God het aanging; en het bloed van het nieuwe verbond moest gedronken worden om inwendig ontvangen te worden. Zie daar waarom jesus christus door, het grootfte van alle de wonderwerken K k zyn

ART. IX.

SIMILi ilOIX).

'l)Ex]d. xix;f,

(z) 'WU XKV i 3 et 7.

(;,. Hic eft fanguis fcedt-ris ijuod pep.gitDdminus voiiifcuai fup r iincSis feimooibus his. Exad. XXIV: t. et Heir. l£- zo.

Sluiten