is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

555=5= aS3

„ dat ik geen enkele lettergreep, over uve liefde „ tot mij, van u hooien wilde." —

Hij, „ Schoone Engelip! mijn geluk is groot."

Zij. ,, Draaf niet £00 hoog, I'iüf.lio! — ik „ zal u nog meer toeftemmen — en echter valt er „ veel te doen eer wij alles eens zijn. — Mijn hart „ geeft geloof aan uwe liefde, en is daar door ge„ troffen ; — tracht nu ook mijn verftand te over„ tuigen, anders zal dit het hart tot ftüzwijgen „ noopen, en uwe liefde zal nimmer flaagen." —

Hij. ,, In de daad, dit mag men een Houten „ inval heeten, fchoone therese! om het hart „ door het verftand te willen leiden; maar waar„ toe zal dit ftrekken?" —

Zij. ,, Uw omgang, fidkljo! behaagt mij; — „ doch ik wil dat mijn .Echtgenoot, als wij ge„ huuwd zijn, mij een zeker foort van eerbied „ inboezeme; — hiertoe moet zijn geest meer dan „ de mijne verlicht zijn; ik geloof dat veele hu„ welijken ellendig uitvallen, wijl zich de echt„ genooten famen verveelen, — Zoo dra gij nu „ mü overtuigd hebt, dat mijn verftand, zoo wel „ als mijn hart, voedfel bij u kan verkrijgen, ben „ ik de uwe." —

Hij. „ Gij verwondert mij — doch ik begrijp „ u nog niet geheel. —

Zij. „ Gij moet mij op eene wijze bevrijën, „ die geest en kunde aanduidt, geheel nieuw, en ,, verre van de verveelende herhaalingen der min,, naais, mij eiken dag wat nieuws doen hooren; „ en hiertoe Helle ik u ééne week. — Neemt gij „ dit aan?" —

Hij.