is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ falet vermijden wil? - Welaan, het lust mij „ in derzer voege tot de bevallige therese „ te fpreeken :"

„ Ieder dag zal ik u iets, tevens op dien da?, » en het huwelijk, waar onder de liefde begree„ pen is , betrekkelijk, voordraagen : vervolgens „ zal ik u uwe verpligting tot het huwelijk ,& en „ wel met mij , bewijzen. — Bevalt u dat?" — Zij. ,, Geheel en al." — Hij. „ Zult gij den fpreeker niet door eeni„ ge blijken uwer goedkeuring aanmoedigen, „ wanneer zijne taal u eenigzins bevalt ;" —

zh- •>■> Ja, maar ook gispen zoo hij zulks „ verd;ent." —-

Hij. „ Dit behaagt mij, Mejuffer! — Ik merk „ vooreerst aan , dat de naanun der dagen alle „ van de Heidenen en hunne Goden afkomft;,,„ zijn; dus niets Goddelijks of eerbiedwaard! >s in „ zich bevalen. _ Deeze dag is dan aan de'zon „gewijd, zijnde phoebus, of apollo een , Afgod der Heidenen; intusfchen is hij aanmeike„ hjk, door de geboorte van onzen Heiland, die het „ huwelijk voorfiond. - Geleerden ftellen vast, „ dat de vereéniging tusfehen onzen Stamvader' „ en zijne eva op eenen zondag plaats had. — „ Daar nu de Schepper het huwelijk infcelde, „ zijt gij, Mejuffer ! daartoe verpligt, als eene „ fchuid wier voldoening Hij van u vordert. — „ Wanneer men de oude gefchiedenisfen inziet, „ hebben alle Juffers van dien tijd den ongehuuw' „ den ftaat met verachting befchouwd; ja bij dé „ Lacedemoniers waren de ongehuuwde mans zoo-

, da-