is toegevoegd aan je favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergelijking van therese met eene Angelier.

Men mag gerust het fchoone geflacht aan bloemen gelijk ftellen — even zoo verrukken zij het hart. — Heden moet ik de overeenkomst tusfehen mijne therese en eene Angelier opmerken. — Deeze bloem munt uit in teekening van zijne fijne blaadjens, en aangenaamen geur; aldus is ook zij, die mij voor eeuwig kan bekooren; haare edele gedaante, en uiterlijke beminnelijkheden vertegenwoordigen zich, in de fchoonheid deezer bloem: — haare aangenaame geur verbeeldt theses e's beminnelijke hoedanigheden en deugdzaam hart; — deeze bloem wordt waardiger, en rijst in prijs, wanneer men er lootenvan aflegt — even zoo moet mijne therese, aan eenen minnaar verbonden , de waereld met telgjehs voorzien die haare deugden vertegenwoordigen; ja, over de aarde verfpreiden. —

Zij. „ Ik weet niet, fidelio! waarom mij „ dit in den zin fchoot, u deeze proef optelegi» gen." —

Bij. ,, Hoop, om mij in verlegenheid te bren. „ gen, of infpraak van uw hart. —

Zij. „ Gij zijt onbillijk — doch wij moeten „ zien of gij u, tot den Saturdag, zonder in her„ haalingen te vervallen, zult kunnen houden." — Hij. „ Het ware edelmoediger mij gewonnen te geeven zonder verdere beproeving." — Zij. „ Zoo edelmoedig ben ik niet. " — Bij. „ Gij vernedert uzelven te zeer." — Zij. „ Geenzins." —

Hij.